Katalog Firm i Instytucji Wróć

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.

ul. Młynowa 17 lok. 1

15-404 Białystok

tel.602 730 141tel.85 744 44 60

www.ekoexpert.com.pl
biuro@ekoexpert.com.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Firma EkoExpert świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska. Doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentacje wielu inwestycji o charakterze ekologicznym i gospodarczym.

Znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa ekologicznego i gospodarczego pozwala nam na realizację wszelkich, nawet najbardziej nietypowych, zadań.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje jak i projekty społeczne.
Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, wnioski na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne (banki, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusze Ochrony Środowiska inne).

Oferujemy analizę i opracowanie dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.

Współpracujemy z wieloma partnerami - samorządami, firmami zarówno specjalistycznymi, jak i prowadzącymi typową działalność usługową.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów systematyczne uzupełniamy naszą ofertę doskonaląc nasze rozwiązania.

OFERTA:

Dokumentacja środowiskowa

 • raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • operaty wodnoprawne,
 • pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji, pojazdów mechnicznych),
 • przeglądy oraz audyty ekologiczne,
 • plany zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 • analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu krajobrazu w sąsiedztwie planowanej inwestycji,
 • inwentaryzacje przyrodnicze: analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i siedliskowo-florystyczny.


Doradztwo środowiskowe

Kompleksowa EkoUsługa, czyli zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie poprzez:

  • monitorowanie realizacji obowiązków środowiskowych przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska,
  • unikania kar, 
  • działania sprawozdawczo-informacyjne,
  • stałą obsługę prawno-techniczno -konsultacyjną tzw. outsourcing ekologiczny,
  • konsultacje techniczne, prawne, ekonomiczne z zakresu ochrony środowiska,
  • weryfikacje dokumentacji Państwa firmy pod kątem spełnienia wymagań Prawa Ochrony  Środowiska.

Projekty planistyczne

 • plany gospodarki niskoemisyjnej,
 • programy usuwania azbestu,
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • Programy Ochrony Środowiska,
 • Prognozy inwentaryzacje pod kątem planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Analizy środowiska przyrodniczego (fizjografia) pod kątem zagospodarowania przestrzennego,
 • Strategie Rozwoju Gminy,
 • Strategie rozwoju turystyki,
 • Strategie rozwoju produktu turystycznego.

Odnawialne źródła energii

 • opracowanie pełnych koncepcji ekonomiczno -technicznych w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • kompleksowe doradztwo, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń, pełna dokumentacja na nowoczesne rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii -szczególnie – bioelektrownie, biogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,
 • opracowanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Szkolenia

Szkolenia w zakresie ochrony środowiska tj:

 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wypełnianie dokumentacji sprawozdawczej, 
 • gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie,
 • opłata produktowa,
 • inne – według potrzeb Klienta.

Zapraszamy na www.ekoexpert.com.pl